“V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dụng công sở văn minh, hiện đại” tỉnh Kon Tum năm 2017”.

Thứ hai - 02/10/2017 14:33
 


 TỈNH ĐOÀN KON TUM
BCH ĐOÀN HUYỆN ĐĂK GLEI
 
***
Số:       -CV/ĐTN                  
  1.  
      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
“V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết
Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách
 hành chính nhà nước, xây dụng công sở văn minh,              
hiện đại” tỉnh Kon Tum năm 2017”.
                                                  
 

 

 

                                                                                                                                                                         Kính gửi:  - Các TCCS Đoàn.

 

                             Căn cứ Kế hoạch số 329 -/KHPH-SNV-TĐ, ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Kon Tum về việc Tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dụng công sở văn minh, hiện đại” tỉnh Kon Tum năm 2017”.

                            Nhằm phát huy tính xung kích, năng động, sáng tạo của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

                            Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai đến các TCCS Đoàn hưởng ứng tham gia cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dụng công sở văn minh, hiện đại” tỉnh Kon Tum năm 2017” cụ thể  như sau:  

                           1. Đối tượng dự thi: Tất  cả  ĐVTN  của  các tổ chức cơ  sở  Đoàn,  người lao động trong độ tuổi thanh niên (từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi) trên địa bàn huyện.

                           2. Nội dung, hình thức thi: Tổ chức thi viết bằng tiếng Việt, trả lời 03 câu hỏi theo chủ đề (có thể lệ gửi kèm)

                            3. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

                           - Mỗi đơn vị tổ chức thu bài dự thi tại đơn vị mình và gửi về Huyện đoàn Đăk Glei trước ngày 30/8/2017.

                           Nhận được Công văn này, đề nghị các TCCS đoàn triển khai thực hiện và tổng hợp bài tham gia dự thi về Ban Thường vụ Huyện đoàn đúng thời gian quy định.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                         PHÓ BÍ THƯ                                          

- Như trên (Th/h);                                                                              

- Ban TNCNNTĐT Tỉnh đoàn (B/c);

- TT Huyện đoàn (biết);

- Lưu HĐ.

 

 

                                                    

                                    

THỂ LỆ

 

Cuộc thi viết “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”

 

 

                               Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 329/KHPH-SNV-TĐ ngày 10/7/2017 của Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn Kon Tum về tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”;

                           Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-SNV ngày 31/7/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”;

                          Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

                        I. VỀ ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

                      1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi thanh niên (từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi) đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

                      2. Nội dung thi: Trả lời 03 câu hỏi theo chủ đề tại Kế hoạch phối hợp số 329/KHPH-SNV-TĐ ngày 10/7/2017.

                       3. Hình thức thi: Tổ chức thi viết bằng tiếng Việt.

                      II. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

                      1. Yêu cầu về nội dung: Bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng. Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

                        2. Hình thức

                         - Bài dự thi hợp lệ phải điền đầy đủ thông tin (từ Mục 1 đến Mục 5) trên mẫu Bài dự thi, gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi trong khoảng thời gian quy định.

                     - Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy tính trên giấy khổ A4, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman và đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành tập có bìa.

                     - Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ; chức vụ, đơn vị công tác (nếu có). Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp bài dự thi của đơn vị mình và gửi về Tỉnh đoàn Kon Tum.

                     - Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

                      3. Số lượng bài dự thi: Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

                     4. Câu hỏi cuộc thi

                    Câu 1. Bạn hãy cho biết: (1) Nội dung trọng tâm của Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020? (2) Các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và các lĩnh vực, thủ tục hành chính áp dụng theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được quy định tại Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum ? Theo anh/chị, để thuận tiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, thì tỉnh Kon Tum cần làm những gì ? Tại sao ?

                      Câu 2. Để xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại, xây dựng lề lối, nề nếp làm việc khoa học, có trật tự kỷ cương, tuân theo những nội quy, quy định chung, bản thân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần phải làm gì?

                    Câu 3. Bạn có những đề xuất hay giải pháp, sáng kiến gì nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương bạn đang công tác?

                     Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi và tài liệu tham khảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ: http://www.kontum.gov.vn; Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.snv.kontum.gov.vn (Mục Hướng dẫn nghiệp vụ, Cải cách hành chính) và Tỉnh đoàn Kon Tum tại địa chỉ: http://tuoitrekontum.org.vn.

                    5. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

                    - Mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức thu bài dự thi tại đơn vị mình và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn) trước ngày 31/8/2017 để chấm.

                    - Địa chỉ gửi bài thi: Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị Tỉnh đoàn (s27 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại  02603.865.723). Ngoài phong bì đựng bài dự thi ghi rõ Tham gia cuộc thi viết chủ đề “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại tỉnh Kon Tum năm 2017”.

                    III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

                    Ban Tổ chức cuộc thi chọn ra các bài dự thi xuất sắc của các cá nhân dự thi  để tiến hành trao giải thưởng, cơ cấu giải thưởng như sau:

                   1. Giải thưởng

                   Giải thưởng dành cho những cá nhân có bài dự thi chất lượng tốt nhất, dựa trên đánh giá của Ban Giám khảo cuộc thi (theo thang điểm cụ thể) và được lấy từ cao xuống thấp, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                                    

                 - 01 giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng.

                 - 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng.

                 - 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

                 - 07 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000đ.

                  Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có nhiều tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

                  2. Hình thức khen thưởng: Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân đạt giải.

                    Ngoài những giải thưởng theo thể lệ cuộc thi, Tỉnh đoàn Kon Tum và Sở Nội vụ sẽ chọn những bài thi có đề xuất, giải pháp, sáng kiến nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai áp dụng được trong thực tiễn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tằng bằng khen.

                   3. Thời gian công bố kết quả và trao giải: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi trong tháng 9-2017 (thời gian, địa điểm cụ thể Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

                    Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi và Tài liệu tham khảo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ: http://www.kontum.gov.vn; Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tại địa chỉ: www.snv.kontum.gov.vn (mục Hướng dẫn nghiệp vụ, phân mục Cải cách hành chính) và Tỉnh đoàn Kon Tum tại địa chỉ: http://tuoitrekontum.org.vn.

                    Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (Phòng Cải cách hành chính, điện thoại 0260.3918556) hoặc Tỉnh đoàn Kon Tum (Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị, điện thoại 0260.3865723) để được hướng dẫn./.

 


  
 

Nơi nhận:

- Các thành viên BTC và Thư ký cuộc thi;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum (công bố);

- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (c

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tin);

- Văn phòng Sở Nội vụ (đăng tin);

- Lưu: VT, CCHC(2).

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BA

 

                                                                                           
                                     PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ   

                             Lê Viết Nam                      

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ chúng tôi

Bộ phận: Phòng Chăm sóc khách hàng
Điện thoại Điện thoại: 02603.833.232
Email ttytedakgleikt@gmail.com
Văn bản mới

Kế hoạch số 276/KH-YTĐL

Tăng cường vận động thể lực trong Ngành y tế

Lượt xem:8 | lượt tải:7

Kế hoạch số 277/KH-YTĐL

Xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2021

Lượt xem:10 | lượt tải:7

Kế hoạch số 275/KH-YTĐL

Phòng chống tác hại thuốc lá Bệnh viện năm 2021

Lượt xem:9 | lượt tải:8

Kế hoạch số 274/KH-YTĐL

Về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Lượt xem:9 | lượt tải:6

Kế hoạch số 272/KH-YTĐL

Thực hiện Chỉ thị 09/CT-BYT về đường dây điện thoại nóng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lượt xem:7 | lượt tải:7
Lịch khám bệnh
Khám sức khỏe  Thứ 3 - Thứ 6
S:7h00-11h00 C:13h-17h
Khoa Khám bệnh Thứ 2 - Thứ 6
S:7h00-11h00 C:13h-17h
demo2
Thăm dò ý kiến

G. Nếu có nhu cầu khám, chữa bệnh tương tự, Ông/Bà có quay trở lại hoặc giới thiệu cho người khác đến không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây