Hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào

Thứ hai - 02/10/2017 13:50 

TỈNH ĐOÀN KON TUM

BCH ĐOÀN HUYỆN ĐĂK GLEI

***

Số:       -CV/ĐTN

 

“V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu lịch sử          

             quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

                                                                                        

 

Kính gửi:  - Các TCCS Đoàn.

 

                      Căn cứ Công văn số 2916 -CV/TĐTN-BTG, ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Kon Tum “về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”; Căn cứ Công văn số 221 - CV/BTGHU, ngày 20/7/2017 của Ban tuyên giáo Huyện ủy về việc tham gia viết dự thi “ Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt nam".

                      Nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn huyện về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển. Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai đến các TCCS Đoàn hưởng ứng tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”, như sau:  

                             1. Đối tượng: Tất cả ĐVTN của các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện.

                     2. Nội dung, hình thức: Cuộc thi được tổ chức với 02 hình thức: thi trắc nghiệm hàng tuần và thi viết theo chủ đề (có thể lệ và đề cương gợi ý một số nội dung chính kèm theo).

                      3. Thời gian dự thi:

                      3.1. Thời gian bắt đầu thi và thời hạn thi trắc nghiệm tuần:

                     - Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu từ ngày 02/5/2017 và kết thúc vào ngày 22/12/2017.

                     - Thời gian thi trắc nghiệm hàng tuần được tính từ 10h00’ thứ 3 hàng tuần và kết thúc vào 9h30’ thứ 3 tuần kế tiếp.

                     3.2. Thời gian thi viết:

                     - Thời gian làm bài thi: Bắt đầu từ khi nhận công văn

                     - Nộp bài dự thi về BTV Huyện Đoàn trước ngày 11/9/2017.

                   Nhận được Công văn này, đề nghị các TCCS đoàn triển khai thực hiện và tổng hợp bài tham gia dự thi về Ban Thường vụ Huyện đoàn đúng thời gian quy định.

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                            PHÓ BÍ THƯ                                          

- Như trên (Th/h);                                                                              

- Ban TG Tỉnh đoàn (B/c);

- Ban TG HU (B/c);                                                                                

- TT Huyện đoàn (biết);

- Lưu HĐ.

                        

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào
 

                      Điều 1. Mục đích, yêu cầu

                     - Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống lại kẻ thù chung, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.

                   - Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” cùng với các sự kiện: 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2017); vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn tình cảm của hai dân tộc Việt Nam - Lào; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch, gây chia rẽ mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

                  - Tiếp tục phát huy các giá trị khoa học của công trình biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 -2007” (xuất bản năm 2011) và công trình bổ sung “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1962 - 2017” (xuất bản năm 2017).

                   Điều 2. Các quy định chung

                   2.1. Đối tượng dự thi

                   Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo.

                 Ban Tổ chức khuyến khích các đối tượng tham gia dự thi là công dân hai nước Việt Nam và Lào đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tham gia dự thi.

                   2.2. Hình thức thi

                   - Thi trắc nghiệm hàng tuần trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp.

                   - Thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban Tổ chức công bố.

                   Mỗi cá nhân được tham gia cả hai hình thức và không hạn chế số bài dự thi.

                   Điều 3. Các quy định cụ thể cho từng thể loại thi

                   3.1. Thi trắc nghiệm hằng tuần

                   - Người dự thi tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

                  Truy cập vào một trong các trang web: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn; Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn; Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn; Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn; Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn; Báo Thanh Niên: www.thanhnien.vn; Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn).

                  + Trả lời câu hỏi thi:

               Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi thi có 3 đáp án trả lời trắc nghiệm, trong đó có 1 đáp án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào - Việt Nam và thao tác như sau:

               (1) Điền các thông tin cá nhân (Họ và tên; chứng minh thư nhân dân; số điện thoại; địa chỉ liên hệ; E-mail...) theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng, nhập “Mã xác thực” và bấm vào ô “Trả lời”.

                 (2) Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến).

                 - Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2/5/2017 và kết thúc vào ngày 22/12/2017.

                 - Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00 thứ ba hằng tuần và kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.

                3.2. Thi viết

                3.2.1. Quy định về bài dự thi

                Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách... và phải chuyển tải được một trong các chủ đề dưới đây:

                - Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (05/9/1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

                 - Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963 - 1975).

               - Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

              - Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (được ký kết ngày 18/7/1977).

              - Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

              - Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

               - Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

             - Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong Lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

              - Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

               - Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

              - Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

                - Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương, gắn bó chặt chẽ với nhau.

            - Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách.... và phải chuyển tải được một trong các chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức cuộc thi.

            - Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, nếu là tiếng Việt thì sử dụng font chữ Time New Roman. Có thể sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh).

            - Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình… không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.

           - Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú; số điện thoại liên hệ.

             3.2.2. Thời gian và địa điểm nộp bài thi dự thi

            - Đối với cấp tỉnh, thành phố:

            Thời gian nhận bài dự thi: Được tính từ sau khi Ban Tổ chức công bố Thể lệ Cuộc thi. Hạn cuối cùng nhận bài dự thi là ngày 15/8/2017 (căn cứ vào dấu bưu điện).

            Nơi nhận bài dự thi: Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, thành phố (qua Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành uỷ - Nơi người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác); Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (Bộ Quốc phòng) và Tổng cục Chính trị CAND (Bộ Công an) đối với bài dự thi của cán bộ, chiến sỹ trong các lực lượng vũ trang nhân dân.

             - Đối với cấp Trung ương:

             Thời gian nhận bài: Từ ngày 1- 31/10/2017 (căn cứ vào dấu bưu điện).

              Địa chỉ nhận bài dự thi: Tạp chí Tuyên giáo - 49 Phan Đình Phùng, phường Quan Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

              Mọi chi tiết xin liên hệ với cán bộ Thường trực Cuộc thi:

              Điện thoại: 080.44374 - 080.44511; Fax: 04.37330967

              E-mail: cuocthitimhieuquanhevietlao@tuyengiao.vn

              Ban Tổ chức không nhận bài thi qua Fax và E-mail.

        * Chấm thi

           - Vòng một: Do Ban Giám khảo Cuộc thi cấp tỉnh, thành phố và tương đương tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 30 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương.

            Ban Giám khảo Cuộc thi Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chấm, lựa chọn tối đa 50 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương.

              - Vòng hai: Ban Giám khảo Cuộc thi cấp Trung ương tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm đã được Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi quy định.

              Điều 4. Giải thưởng cuộc thi

              4.1. Thi trắc nghiệm hàng tuần

              Mỗi tuần có 03 giải thưởng, bao gồm:

              - 01 giải Nhất: trị giá 1.500.000 đồng.

              - 01 giải Nhì: trị giá 1.000.000 đồng.

              - 01 giải Ba: trị giá 500.000 đồng.

              4.2. Thi viết

              4.2.1. Giải cá nhân: Có 28 giải, bao gồm:

              - 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

              - 3 giải nhì, mỗi giải: 10.000.000 đồng

              - 5 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng

              - 20 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

              4.2.2. Giải tập thể: Có 28 giải, bao gồm:

              - 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

              - 3 giải nhì, mỗi giải: 10.000.000 đồng

              - 5 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng

              - 20 giải khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng

             Điều 5. Thông báo kết quả và trao thưởng

             5.1. Đối với thi trắc nghiệm

            - Kết quả thi trắc nghiệm sẽ được cập nhật vào tuần cuối hằng tháng trên trang báo điện tử của các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tổ chức Cuộc thi.

            - Hằng quý, Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

               5.2. Đối với Cuộc thi viết

               Kết quả Cuộc thi viết sẽ được công bố tại Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến vào tháng 12/2017.

               Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: Do Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định.

               Điều 6. Tổ chức thực hiện

               Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực từ ngày họp báo công bố và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Chỉ đạo Cuộc thi./.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên hệ chúng tôi

Bộ phận: Phòng Chăm sóc khách hàng
Điện thoại Điện thoại: 02603.833.232
Email ttytedakgleikt@gmail.com
Văn bản mới

Kế hoạch số 276/KH-YTĐL

Tăng cường vận động thể lực trong Ngành y tế

Lượt xem:8 | lượt tải:7

Kế hoạch số 277/KH-YTĐL

Xây dựng xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2021

Lượt xem:10 | lượt tải:7

Kế hoạch số 275/KH-YTĐL

Phòng chống tác hại thuốc lá Bệnh viện năm 2021

Lượt xem:9 | lượt tải:8

Kế hoạch số 274/KH-YTĐL

Về việc tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế

Lượt xem:9 | lượt tải:6

Kế hoạch số 272/KH-YTĐL

Thực hiện Chỉ thị 09/CT-BYT về đường dây điện thoại nóng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lượt xem:7 | lượt tải:7
Lịch khám bệnh
Khám sức khỏe  Thứ 3 - Thứ 6
S:7h00-11h00 C:13h-17h
Khoa Khám bệnh Thứ 2 - Thứ 6
S:7h00-11h00 C:13h-17h
demo2
Thăm dò ý kiến

G. Nếu có nhu cầu khám, chữa bệnh tương tự, Ông/Bà có quay trở lại hoặc giới thiệu cho người khác đến không?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây